خدایا . . !
دلم را هم . . .
چون نی لبکی چوبین بنواز . . .
و زیباترین نغمه هایت را . . .
در فضای زندگیم مترنم کن . . .
و چنان بنواز دلم را .. که :
هر کجا نفرتی هست .. عشق باشم . . .
هر کجا زخمی هست .. مرهم باشم . . .
هر کجا تردیدی هست .. ایمان باشم . . .
هر کجا نا امیدی هست .. امید باشم . . .
هر کجا تاریکی هست .. روشنایی باشم . . .
هر کجا غمی هست .. شادمانی باشم . . .

15...3...95

منبع : پنجره ای رو به خدا |
برچسب ها :